VAYELEKH
(And Went)

Torah
D’varim (Deut) 31:1-31:30

Haftarah
Yesha-Yahu (Isa) 55:6-56:8
Hoshe’ah (Hosea) 14:2-10

Brit HaKhadashah
Ivrim (Hebrews) 13:5-8
Matti (Matthew) 28:16-20
Luka (Luke) 24:13-43