B’SHALAKH
(When He Let Go)

Torah
Shemot (Exodus)14:26-17:16

Haftarah
Shoftim (Judges) 4:4-5:31

Brit HaKhadashah
Matti (Matthew) 5:1-48
Hitgalut (Revelation) 15:1-8