TETZAVEH
(You Shall Command)

Torah
Shemot (Exodus)29:19-30:10

Haftarah
Yekhezkel (Ezekiel) 43:10-27

Brit HaKhadashah
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 4:35-5:43
Filipim (Philippians) 4:10-20