Sh’mini
(The Eighth)

Torah
VaYikra (Leviticus) 11:1-47

Haftarah
Shmu’el Bet (2nd Samuel) 6:1-7:17

Brit HaKhadashah
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 7:1-23; 9:1-13