Tzav
(Command)

Torah
VaYikra (Leviticus) 8:1-8:36

Haftarah
Yirme-Yahu (Jeremiah) 7:21-8:3; 9:22-23

Brit HaKhadashah
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 7:31-8:36
Romim (Romans) 12:1-8