Metzorah
(The Leper
)

Torah
VaYikra (Leviticus) 14:33-15:33

Haftarah
Melakhim Bet (2nd Kings) 7:3-20

Brit HaKhadashah
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 5:24-34