B’ha’alotkha
(When You Light
)

Torah
BaMidbar (Numbers) 10:35-12:16

Haftarah
Zekhar-Yah (Zechariah) 2:14-4:7

Brit HaKhadashah
Ivrim (Hebrews) 4:1-16
Luka (Luke) 17:11-18:14