Pin’khas
(Pin’khas)

Torah
BaMidbar (Numbers) 28:16-30:1

Haftarah
Melakhim Alef (1st Kings) 18:46-19:21

Brit HaKhadashah
Ma’asei HaShlikhim (Acts [of] The Apostles) 2:1-21
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 11:27-12:37