Va’Etkhanan
(And I Sought Favor)

Torah
D’varim (Deuteronomy) 5:1-7:11

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 40:1-26

Brit HaKhadashah
Matti (Matthew) 4:1-11
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 12:28-34
Luka (Luke) 22:13-38