KI TETZEH
(When you go forth)

Torah
D’varim (Deut) 24:14-25:19 

Haftarah
Yesha-Yahu (Isa) 40:1-11; 54:1-10

Brit HaKhadashah
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 1:1-15
Luka (Luke) 23:1-25