Lekh L’Kha
(For yourself, go)

Torah
B’reshit (Genesis) 12:1-13:18

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 40:27-41:16

Brit Khadashah
Matti (Matthew) 1:1-17
Romim (Romans) 3:19-5:6