Va’Yera
(And יהוה Appeared)

Torah
B’reshit (Genesis) 18:1-33

Haftarah
Melakhim Bet (2nd Kings) 4:1-37

Brit HaKhadashah
Ya’akov (James) 2:14-24
Luka (Luke) 2:1-38