SHEMOT
(The Names)

Torah
Shemot (Exodus) 1:1-2:25

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 27:6-29:23

Brit Khadashah
Luka (Luke) 5:12-39
Yokhanan (John) 17:1-26