B’SHALAKH
(When He Let Go)

Torah
Shemot (Exodus)13:17-15:26

Haftarah
Shoftim (Judges) 4:4-5:31

Brit Khadashah
Matti (Matthew) 5:1-48
Hitgalut (Revelation) 15:1-8