VaYikra
(And יהוה Called)

Torah
VaYikra (Leviticus) 1:1-2:16

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 43:21-44:23

Brit HaKhadashah
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 7:1-30
Romim (Romans) 8:1-13