B’Reshit
(In The Beginning)

Torah
B’reshit (Genesis) 1:1-6:8

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 42:5-43:10

Brit Khadashah
Yokhanan (John) 1:1-18