B’Har
(In Har Sinai
)

B’Khukotai

(In My Khukot)

Torah
VaYikra (Leviticus) 25:1-27:34

Haftarah
Yirme-Yahu (Jeremiah) 16:19-17:14; 32:6-27

Brit HaKhadashah
Luka (Luke) 4:16-21; 14:1-15:32
Galatim (Galatians) 5:1-13
Efisim 2:11-19