Khukat
(The Statute Of)

Torah
BaMidbar (Numbers) 19:1-22:1

Haftarah
Shoftim (Judges) 11:1-33

Brit HaKhadashah
Yokhanan (John) 3:9-21
Matti (Matthew) 21:1-17