Ekev
(Because)

Torah
D’varim (Deuteronomy) 7:12-11:25

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 49:14-51:3; 52:1-15

Brit HaKhadashah
Luka (Luke) 4:1-13
Yokhanan (John) 13:31-15:27