Re’eh (See)

Re’eh
(See)

Torah
D’varim (Deuteronomy) 11:26-16:17

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 44:11-45:5; 54:11-55:5

Brit HaKhadashah
Yokhanan Alef (1st John) 2:18-25; 4:1-6
Yokhanan (John) 16:1-17:26