Shoftim (Judges)

Shoftim
(Judges)

Torah
D’varim (Deuteronomy) 16:18-21:9

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 9:1-6; 49:1-6; 51:12-52:12

Brit HaKhadashah
Ma’asei HaShlikhim (Acts [of] The Apostles) 7:35-60
Matti (Matthew) 26:47-27:10