VaYeshev (And He Dwelt)

VAYESHEV
(And He Dwelt)

Torah
B’reshit (Genesis) 37:1-40:23

Haftarah
Amos (Amos) 2:6-3:8

Brit Khadashah
Yokhanan (John) 2:13-4:42
Ma’asei HaShlikhim (Acts [of] The Apostles) 7:9-16