VaYishlakh (And He Sent)

VAYISHLAKH
(And He Sent)

Torah
B’reshit (Genesis) 32:4-36:43

Haftarah
Ovad-Yah (Obadiah) 1:1-21

Brit Khadashah
Yokhanan (John) 1:19-2:12
Korinti’im Alef (1st Corinthians) 5:1-13