Entries by

Shoftim (Judges)

Shoftim (Judges) Torah D’varim (Deuteronomy) 16:18-18:5 Haftarah Yesha-Yahu (Isaiah) 9:1-6; 49:1-6; 51:12-52:12 Brit HaKhadashah Ma’asei HaShlikhim (Acts [of] The Apostles) 7:35-60 Matti (Matthew) 26:47-27:10