Entries by Nicole Sauce

Re’eh (Behold)

Re’eh (Behold) TorahD’varim (Deut) 12:29-14:29 HaftarahYesha-Yahu (Isa) 44:11-45:5Yesha-Yahu (Isa) 54:11-55:5Brit HaKhadashah Yokhanan Alef (1st John) 2:18-25; 4:1-6 Yokhanan (John) 16:1-17:26