Entries by Troy Yard

Khag Sukkot Shabbat (Festival of Tabernacles)

Sukkot Daily Tehillim (Psalms) Khag Sukkot Shabbat (Festival of Tabernacles) Torah Shemot  (Exodus) 33:12-34:26 BaMidbar (Numbers) 29:17-31 Haftarah Zekhar-Yah (Zechariah) 14:16-21 Tehillim (Psalms) 122:1-9; 123:1-4; 124:1-8 Brit HaKhadashah Hitgalut (Revelation) 21:1-27