Entries by

Yom HaKippurim (Day of Atonements)

YOM HAKIPPURIM(Day of Atonements) Torah VaYikra 16:1-34; 23:1-44 BaMidbar 29:7-11 Haftarah Yesha-Yahu (Isaiah) 53:8-12 Yonah (Jonah) 1:1-4:11 Brit Khadashah Yokhanan Alef (1st John) 1:1-2:2 Ivrim (Hebrews) 7:1-10:39