Entries by Troy Yard

Tzav (Command)

Tzav (Command) Torah VaYikra (Leviticus) 8:1-8:36 Haftarah Yirme-Yahu (Jeremiah) 7:21-8:3; 9:22-23 Brit HaKhadashah Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 7:31-8:36 Romim (Romans) 12:1-8