Entries by Troy Yard

Pin’khas (Pin’khas)

Pin’khas (Pin’khas) Torah BaMidbar (Numbers) 25:10-26:51 Haftarah Melakhim Alef (1st Kings) 18:46-19:21 Brit Khadashah Ma’asei HaShlikhim (Acts [of] The Apostles) 2:1-21 Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 11:27-12:37