Entries by Troy Yard

Naso (Take)

Naso (Take) Torah BaMidbar (Numbers) 4:21-5:10 Haftarah Shoftim (Judges) 13:2-25 Brit HaKhadashah Ma’asei HaShlikhim (Acts [of] The Apostles) 21:17-32 Yokhanan (John) 11:1-54