Entries by Troy Yard

Akharei Mot (After The Death)

Akharei Mot (After The Death) Torah VaYikra (Leviticus) 16:1-34 Haftarah Yesha-Yahu (Isaiah) 52:13-53:12 Brit HaKhadashah Yokhanan (John) 7:1-53 Ivrim (Hebrews) 7:23-10:25