Entries by Troy Yard

Ki Tetzeh (When you go forth)

KI TETZEH(When you go forth) Torah D’varim (Deut) 24:14-25:19  Haftarah Yesha-Yahu (Isa) 40:1-11; 54:1-10 Brit HaKhadashah Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 1:1-15 Luka (Luke) 23:1-25