Entries by Troy Yard

BaMidbar (In The Wilderness)

BaMidbar (In The Wilderness) Torah BaMidbar (Numbers) 3:14-4:20 Haftarah Hoshe’ah (Hosea) 2:1-22 Brit HaKhadashah Hitgalut (Revelation) 7:1-17 Luka (Luke) 16:1-17:10