Entries by Troy Yard

Mishpatim (Mishpatim)

MISHPATIM (Mishpatim) Torah Shemot (Exodus)23:20-24:18 Haftarah Yirme-Yahu (Jeremiah) 31:30-34 Yirme-Yahu (Jeremiah) 34:8-22 Brit HaKhadashah Luka (Luke) 7:1-8:3 Ivrim (Hebrews) 9:15-22