Entries by Troy Yard

K’doshim (K’doshim)

K’doshim (K’doshim) Torah VaYikra (Leviticus) 19:1-20:27 Haftarah Yekhezkel (Ezekiel) 22:1-19 Amos (Amos) 9:7-15 Brit HaKhadashah Ma’asei HaShlikhim (Acts [of] The Apostles) 15:1-21 Yokhanan (John) 8:1-10:21