B’khukotai (In My Khukot)

B’khukotai
(In My Khukot
)

Torah
VaYikra (Leviticus) 26:3-27:34

Haftarah
Yirme-Yahu (Jeremiah) 16:19-17:14

Brit HaKhadashah
Efisim (Ephesians) 2:11-19
Luka (Luke) 14:1-15:32