D’varim (The Words)

D’Varim
(The Words)

Torah
D’varim (Deuteronomy) 1:1- 3:22

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 1:1-27

Ketuvim
Tehillah (Psalm) 137

Brit HaKhadashah
Yokhanan (John) 15:1-11
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 14:1-16