Khag Shavu’ot (Festival of Weeks)

Khag Shavu’ot
(Festival of Weeks)

Torah
Shemot (Exodus) 19:1-20:22
VaYikra(Leviticus) 23:15-21
BaMidbar (Numbers) 28:26-31
D’varim (Deuteronomy)16:9-12, 26:1-19

Haftarah

Brit HaKhadashah
Ma’asei HaShlikhim (Acts [of] The Apostles) 2:1-47