Posts

Sh’mini Atzeret
(Eighth Festivity of Sukkot)

SIMKHAT TORAH
(Rejoicing in the Torah)

Parashat V’zot HaBerakha
(And this is the Blessing)

Torah
D’varim (Deut)33:1-34:12

Haftarah
Yehoshua (Joshua) 1:1-18

Brit HaKhadashah
Matti (Matthew) 17:1-9

Yehudah (Jude) 1:8-9
Yokhanan (John) 12:48-50
Hitgalut (Revelation) 22:1-21