Posts

KHAG SUKKOT 1
(Festival of Tabernacles)

Torah
VaYikra 22:26-23:44
BaMidbar 29:12-16

Haftarah
Zekharyah (Zechariah) 14:16-21
Tehillim (Psalms) 122:1-9; 123:1-4; 124:1-8

Brit HaKhadashah
Matti (Matthew) 17:1-27