D’Varim
(The Words)

Torah
D’varim (Deuteronomy) 1:1- 2:1

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 1:1-27

Brit HaKhadashah
Yokhanan (John) 15:1-11
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 14:1-16