Khag Sukkot Shabbat
(Festival of Tabernacles)

Torah
Shemot  (Exodus) 33:12-34:26
BaMidbar (Numbers) 29:17-31

Haftarah
Zekhar-Yah (Zechariah) 14:16-21

Haftarah
Tehillim (Psalms) 122:1-9; 123:1-4; 124:1-8

Brit HaKhadashah
Hitgalut (Revelation) 21:1-27

Simkhat Torah
(Rejoicing in the Torah)

Torah
D’varim (Deut)33:1-34:12

Haftarah
Yehoshua (Joshua) 1:1-18
Yesha-Yahu (Isaiah) 25:7-9, 26:19

Haftarah
Tehillim (Psalms) 12

Brit HaKhadashah
Matti (Matthew) 17:1-9
Yokhanan (John) 12:48-50
Yehudah (Jude) 1:8-9
Hitgalut (Revelation) 22:1-21