YOM HAKIPPURIM
(Day of Atonements)

Torah
VaYikra 16:1-34; 23:1-44
BaMidbar 29:7-11

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 53:8-12
Yonah (Jonah) 1:1-4:11

Brit Khadashah
Yokhanan Alef (1st John) 1:1-2:2
Ivrim (Hebrews) 7:1-10:39