NITZAVIM
(You are standing)

Torah
D’varim (Deut) 29:9 – 30:20 

Haftarah
Yesha-Yahu (Isa) 61:10 – 63:9

Brit HaKhadashah
Romim (Romans) 9:30 – 10:13
Luka (Luke) 24:1 -12; 24:44 – 45