Posts

SUKKOT DAILY TEHILLIM

KHAG SUKKOT SHABBAT
(Festival of Tabernacles)

Torah
Shemot 33:12-34:26
BaMidbar 29:17-31

Haftarah
Zekhar-Yah (Zechariah) 14:16-21
Tehillim (Psalms) 122:1-9; 123:1-4; 124:1-8

Brit HaKhadashah
Hitgalut (Revelation) 21:1-27