Akharei Mot
(After The Death
)

Torah
VaYikra (Leviticus) 16:1-34

Haftarah
Yesha-Yahu (Isaiah) 52:13-53:12

Brit HaKhadashah
Yokhanan (John) 7:1-53
Ivrim (Hebrews) 7:23-10:25