Naso (Take)

Naso
(Take
)

Torah
BaMidbar (Numbers) 4:21-7:89

Haftarah
Shoftim (Judges) 13:2-25

Ketuvim
Tehillah (Psalm) 67

Brit HaKhadashah
Ma’asei HaShlikhim (Acts [of] The Apostles) 21:17-32
Yokhanan (John) 11:1-54