Pin’khas
(Pin’khas)

Torah
BaMidbar (Numbers) 25:10-30:1

Haftarah
Melakhim Alef (I Kings) 18:46-19:21

Ketuvim
Tehillah (Psalm) 50

Brit HaKhadashah
Ma’asei HaShlikhim (Acts of the Apostles) 2:1-21
Yokhanan Markos ([John-]Mark) 11:27-12:37