Terumah (An Offering)

  • TERUMAH (An Offering)

Torah
Shemot (Exodus)25:1-27:19

Haftarah
Melakhim Alef (1st Kings) 5:12-6:13

Ketuvim
Tehillah (Psalm) 26

Brit Khadashah
Matti (Matthew) 13:1-53
Ivrim (Hebrews) 8:1-13