VaYakehel (And Congregated) | Pekudei (The Accounts Of)

VaYakehel
(And Congregated) And
Pekudei
(The Accounts Of)

Torah
Shemot (Exodus) 35:1-40:38

Haftarah
Melakhim Alef (1st Kings) 7:40- 8:21

Ketuvim
Tehillah (Psalm) 75
Tehillah (Psalm) 61

Brit Khadashah
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 6:14-29
Ivrim (Hebrews) 9:1-14
Yokhanan (John) 6:1-71
Ma’asei HaShlikhim (Acts [of] The Apostles) 1:1-11