VaYetzei (And He Went Out)

VAYETZEI
(And He Went Out)

Torah
B’reshit (Genesis) 28:10-32:3

Haftarah
Hoshe’ah (Hosea) 12:13-14:10

Ketuvim
Tehillah (Psalm) 03

Brit Khadashah
Matti (Matthew) 3:13-4:11
Yokhanan (John) 1:43-51