B’Shalakh (When He Let Go)

B’SHALAKH
(When He Let Go)

Torah
Shemot (Exodus)13:17-17:16

Haftarah
Shoftim (Judges) 4:4-5:31

Ketuvim
Tehillah (Psalm) 66

Brit Khadashah
Matti (Matthew) 5:1-48
Hitgalut (Revelation) 15:1-8