Bo (Come)

BO
(Come)

Torah
Shemot (Exodus)10:1-13:16

Haftarah
Yirme-Yahu (Jeremiah) 46:13-28

Ketuvim
Tehillah (Psalm) 77

Brit Khadashah
Hitgalut (Revelation) 19:1-16
Yokhanan Markos ([John- ] Mark) 3:7-19