Va’Eirah (And I Appeared)

VA’EIRAH
(And I Appeared)

Torah
Shemot (Exodus) 6:2-9:35

Haftarah
Yekhezkel (Ezekiel) 28:25-29:21

Ketuvim
Tehillah (Psalm) 46

Brit Khadashah
Matti (Matthew) 12:1-14
Romim (Romans) 9:14-17
Korinti’im Bet (2nd Corinthians) 6:14-7:1